Showing 1–12 of 39 results

مجموعه فیلم ها و دوره های تخصصی و مبتدی کار با چوب و ماشین های چوبکاری

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۸,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش پرداخت دستی چوب

۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

زیرنویس انگلیسی

آموزش ساخت صندلی موریس

۱۴,۰۰۰ تومان