آموزش مدیریت و رهبری – جان ماکسول John C.Maxwell

۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش برترین روش های رهبری و مدیریت، افزایش بازدهی گروهی، بهبود کار گروهی، و ارتقاء کیفیت کاری مدیر و تیم زیر نظر وی